آموزش کاشت و نگهداشت گیاهان به دانش آموزان منطقه 13

منبع خبر: شبکه خبر
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65245247/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87