آخرین قیمت گل و سبزه عید در شهر چقدر است؟

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011201830479499264/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F